101 Americans: Remember their Names

This is an alphabetical listing of the names that appear on the 101 Americans Tea Cup and Tote Bag. (This is not the order that they appear on the products due to the need for special spacing.)

See how many of the names you know and research those you don't!

John Aiso • George Aratani • Ruth Asawa • Sue Kunitomi Embrey • Frank Emi • Mitsuye Endo • Sei Fujii • Gyo Fujikawa  • S. Neil Fujita • Barney F. Hajiro • Sadakichi Hartmann • Mikio Hasemoto • Sessue Hayakawa • Joe Hayashi • Masumi Hayashi • Shizuya Hayashi • Joseph Heco • Aiko Herzig-Yoshinaga • Hisako Hibi • Gordon Hirabayashi • James A. Hirabayashi • Lane Ryo Hirabayashi • Irene Hirano • Bill Hosokawa • Grant Ichikawa • Yuji Ichioka • Daniel Inouye • Michio Ito • Hiroshi Kashiwagi • Evelyn Kawamoto • Terry Teruo Kawamura • Yeikei Kobashigawa • Yuri Kochiyama • Tommy Kono • Fred Korematsu • Robert T. Kuroda • Ben Kuroki • Mako • Roy Matsumoto • Masayuki  Spark Matsunaga • Patsy Takemoto Mink • Jimmy Mirikitani • Wat Misaka • Takuo Miyagishima • Toyo Miyatake • Toshio Mori • Pat Morita • Kaoru Moto • Sadao Munemori • Kiyoshi K. Muranaga • Patrick Nagatani • Masato Nakae • Manjiro Nakahama • Shinyei Nakamine • William K. Nakamura • George Nakashima • Roy M. Nakayama • Joe M. Nishimoto • Isamu Noguchi • Chiura Obata • Allan M. Ohata • John Okada • Vince Okamoto • Arthur Okamura • Okei • James K. Okubo • Mine Okubo • Yukio Okutsu • Ellison Shuji Onizuka • Frank H. Ono • Kazuo Otani • Richard Sakakida • Harold Sakata • George T. Sakato • James Shigeta • Yuki Shimoda • Larry Shinoda • Tokutaro Tokie Nishimura Slocum • Monica Sone • Jack Goro Suzuki Soo • Henry Sugimoto • Toyo Suyemoto • Toshiko Takaezu • Ronald Takaki • Jokichi Takamine • Iwao Takamoto • Ted T. Tanouye • Paul I. Terasaki • Iva Toguri • Reiko Chiba Tuttle • Yoshiko Uchida • Miyoshi Umeki • Edison Uno • Michi Nishiura Weglyn • Hisaye Yamamoto • Minoru Yamasaki • Wakako Yamauchi • Rodney James Takashi Yano • Taro Yashima • Minoru Yasui • Wally Yonamine